Zettabytes

Approximately 1000 Exabytes or 1 billion terabytes

Dataconomy